KONFERENČNÝ POPLATOK

V závislosti od termínu jeho hradenia je:

do 10. 3. 2019  55 € áno / nie                                           pre studentov 10 €*

po 10. 3. 2019  75 €  a na mieste kongresu                        pre študentov 15 €*

STORNO POPLATKY: do 10. 3. 2019 - 50%       po 10. 3. 2019 - 100%

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť na účet v Slovenskej sporiteľni:

Číslo účtu: 5022568484/0900

Variabilný symbol: 1001

Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka

IBAN: SK 3509000000005022568484

SWIFT kód: GIBASKBX

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku žiadame zaslať na adresu predsedu organizačného výboru MUDr. Štefana Madarásza, PhD. najneskôr do 11. 3. 2019 na adresu ÚVN SNP FN Ružomberok, Neurologická klinika, ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, poštou, faxom: +421 44 438 2097, alebo e-mailom: madaraszs@gmail.com.

www.neurorehab2019.sk 

* Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej školy a nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, nie PhD štúdium).

Konferenčný poplatok zahřňa

- účasť na odborných prednáškach

- občerstvenie v prestávkach

- kongresové materiály

- vydanie zborníku abstraktov

- vydanie monografie z úplných testov prednášok 

- zabezpečenie kongresovej techniky