Záväzná prihláška na IX. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab2019

Záväzná prihláška na

Binding registration on the conference

IX. MEDZINÁRODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES

N e u r o R e h a b  2 0 1 9

ktorý sa bude konať v Organovej sieni FZKU v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 48 

Ružomberok v dňoch 28.-29.3.2019

Priezvisko a meno.....................................................................................................................dátum nar.:...........................

Adresa: .......................................................................................................................telefón/fax ............................................

mobil:............................................e-mail:....................................................................................................................................

Pracovisko:......................................................................................................................................I.D. v SLK..........................

Pracovné zradenie....................................................................................................................................................................

Úhrada konferenčného poplatku:

do 17. 2. 2019  55 €                                                        pre študentov 10  €*

po 17. 2. 2019 a na mieste 75 €                                     pre študentov 15 €*

Storno poplatkov: do 17. 2. 2019 50%,  po 17. 2. 2019 100%


STRAVU A UBYTOVANIE SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK HRADÍ SÁM!


Účastnícky poplatok žiadame uhradiť na účet organizátora kongresu Neuroprevent o. z. so sídlom Neurologická klinika, ÚVN SNP FN Ružomberok, ul. Gen. M. Vesela 21, 03401 Ružomberok


Číslo účtu: 5022568484 / 0900

Variabilný symbol: 1001

Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka

IBAN: SK 3509000000005022568484

SWIFT: GIBASKBX

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku žiadame zaslať na adresu predsedu organizačného výboru MUDr. Štefana Madarásza, PhD. najneskôr do 17. 2. 2019 na adresu ÚVN SNP FN Ružomberok, Neurologická klinika, ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, poštou, faxom: +421 44 438 2097, alebo e-mailom: madaraszs@gmail.com.

* Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej školy a nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, nie PhD. štúdium).

V..............................................dňa......................................                                               Podpis:.....................................

Záväzná prihláška na

IX. MEDZINÁRODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES 

N e u r o R e h a b   2 0 1 9  

ktorý sa bude konať v Organovej sieni FZ KU v Ružomberku, Námestie    A. Hlinku 48, Ružomberok v dňoch 

28.-29.3.2019