V roku 2019 už po deviaty krát sa uskutoční Medzinárodný neurorehabilitačný kongres so zameraním na vytvorenie priestoru pre každého na pezentáciu výsledkov svojich prác v oblasti neurorehabilitácie, výmenu skúseností medzi jednotlivými pracoviskami, klinikami a univerzitami zo Slovenska a zo zahraničia.

Prvý Neurorehabilitačný kongres na Slovesnsku sa uskutočnil v roku 2011 v Ružomberku a mal skôr celoslovenský charakter.  Na kongres v roku 2012 sa ale už prihlásili aj kolegovia z Českej republiky, z Poľska, Maďarska a neskôr aj z Rakúska. Naše stretnutia nadobudli charakter medzinárodného kongresu. 

Najvýznamnejším krokom  minulého roku  bolo vypracovnie stanov a založenie Neurorehabilitačnej spoločnosti Slovenska NeuroRehab ako občianského združenia, ktoré je dobrovoľným, nepolitickým združením fyzických a právnických osôb a môže vystupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej
republike a zahraničí.

Logá Neurorehabilitačnej spoločnosti NeuroRehab

Logá Neurorehabilitačnej spoločnosti Slovenska NeuroRehab vytvoril a graficky spracoval akademický maliar Mgr. Pavol Michalič za čo mu srdečne ďakujeme 

                               Akademický maliar Mgr. Pavol Michalič

Stanovy Neurorehabilitačnej spoločnosti NeuroRehab

Článok I
Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia:
    Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab
2. Sídlo združenia: ul. Gen. Miloša Vesela 21,       
    Ružomberok, 034 26.
3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým združením 
    fyzických a právnických osôb
4. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do 
    vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné  
    ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok II
Poslanie a ciele


1. Cieľom združenia je

- Vytvoriť podmienky všestrannej pomoci osobám  

   alebo skupinám osôb u ktorých nastali poruchy 

   hybnosti,   reči, prehĺtávania alebo iných postihnutí      

   handikepujúce jedinca v dôsledku neurologických   

   ochorení - náhle cievne mozgové príhody,  

   degeneratívne a demyelinizačné ochorenia, úrazy  

   hlavy, zápalové ochorenia nervového systému a iné 

   neurologické ochorenia.
- Vytvoriť podmienky na propagáciu dôležitosti
   neurorehabilitácie v akútnom štádiuchorenia ako aj
   v sekundárnej a terciárnej prevencii po prekonaní
   závažných neurologických ochorení (viď. odstavec prvý)
- Napomáhať pri založení neurorehabilitačných     

   pracovísk v Slovenskej republike.
- Propagovať a podporovať zavedenie vyšetrovacích
   a liečebných metód do každodennej rutinnej
   praxe ktoré umožňujú terciárnu prevenciu po
   akútnych ochoreniach nervového systému a u
   pacientov s chronickými neurologickými ochoreniami.
- Podporovať výskumné práce v oblasti problematiky
   cievnych, demyelinizačných a degeneratívnych    

   ochorení mozgu a iných neurologických ochorení a 

   príbuzných vedeckých odborov
- Podporovať výskumné práce v oblasti    

   neurorehabilitácie
- Metodicky pomáhať svojim členom vo výskumnej
   a vedeckej práci v oblastineurorehabilitácie.
- Podporovať a pomáhať rozvíjať vedeckú, výskumnú a
   klinickú prácu v oblastiproblematiky rehabilitácie a
   neurorehabilitácie
- Spolupracovať s inými organizáciami a odborníkmi
   vo vedeckej, výskumnej, pedagogickej a klinickej
   práci a v oblasti zvyšovania informovanosti pacientov o
   význame neurorehabilitácie
- Spolupracovať pri plnení svojich úloh s vedecko -
   výskumnými pracoviskami, vysokými školami,
   poliklinickými pracoviskami a klinickými
   zariadeniami, kúpeľnými a rehabilitačnými  

   zariadeniami doma a v zahraničí
- Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov
   a iných osôb, ktorých činnosť súvisí so zameraním    

   združenia alebo rozvíja účel združenia
- Spolupracovať s kolektívnymi zariadeniami
   (napr. Domovy dôchodcov, hospice,oddelenia  

   paliatívnej starostlivosti, oddelenia pre dlhodobo 

   chorých, rehabilitačné oddelenia, fyzioterapeutické 

   pracoviská atď.), podporovať vzdelávacie aktivity 

   určené rizikovým skupinám
- Spolupracovať pri plnení svojich úloh s odborníkmi
   i ných krajov a krajín
- Prezentovať a ako aj medzinárodných fórach (sympózia,
   konferencie, kongresy, tematické kurzy atď.)
- Organizovať národné a medzinárodné konferencie,
   semináre, vedecké sympózia,konferencie, prednášky a
   diskusie v oblasti neurorehabilitácie
- Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú aktivitu
- Združenie má za cieľ prispievať aj k
   prekonávaniu sociálnych, informačnýcha    

   komunikačných bariér medzi členmi spoločnosti
- Združenie má za cieľ vytvoriť podmienky na vstup do
   SVETOVEJ FEDERÁCIE PRE NEUROREHABILITÁCIU
   (World Federation of Neurorehabilitation)
- Združenie má za cieľ napomáhať pri zabezpečovaní

   výmenných študijných pobytov,stáže pre svojich    

   členov s cieľom ďalšieho vzdelávania


Článok V

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a. Valné zhromaždenie
b. Predsedníctvo
c. Predseda (štatutárny orgán)
d. Revízor


Článok VI

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia 

    a  tvoria ho všetci členovia združenia
2. Valné zhromaždenie:
    a. volí a odvoláva členov predsedníctva združenia
    b. volí revízora združenia
    c. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
    d. schvaľuje rozpočet a výročnú správu o hospodárení
    e. rozhoduje zmeny a doplnky stanov združenia
    f. rozhoduje o zlúčení a zrušení združenia
3. Valné zhromaždenie zasadá jeden krát do roka.    

    Zvoláva ho predsedníctvo združenia. Predsedníctvo 

    zvoláva valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada    

    nadpolovičná väčšina členov združenia. Valné 

    zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná  

    nadpolovičná väčšina všetkých členov.


Článok VII

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo združenia riadi realizáciu cieľov  

    združenia a za svoju činnosť je zodpovedné valnému 

    zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období 

    medzi  zasadnutiami Valného zhromaždenia.  Prvými   

    členmi predsedníctva sa stávajú členovia prípravného  

    výboru. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je 

    prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.  

    Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná

    väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov  

    rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný 

    predseda, hlas podpredsedu.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov. Tvorí ho    

    predseda, podpredseda, ekonóm, ktorých funkčné  

    obdobie je 5 rokov. Schádza sa najmenej
    dvakrát do roka, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou 

    osobou. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda 

    združenia. Je uznášania schopné, ak je prítomná  

    nadpolovičná väčšina jeho členov. Predseda združenia 

    je štatutárnym zástupcom združenia, zastupujú 

    združenie na verejnosti a je oprávnený konať v jeho  

    mene. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje 

    podpredseda združenia.

3. Vypracováva plán činnosti, správu o činnosti a správu  

    o hospodárení združenia.
4. Rozhoduje o činnosti združenia, riadi a zabezpečuje 

    podmienky pre činnosť združenia v období medzi 

    zasadaniami valného zhromaždenia.
5. Zabezpečuje pre svojich členov účasť na kurzoch,  

    seminároch, kongresoch, konferenciách, stážach 

    zameraných na skvalitnenie odbornosti združenia.
6. Volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ekonóma 

    združenia z členov predsedníctva.
7. Pri odstúpení člena predsedníctva volí do 

    predsedníctva nového člena valné zhromaždenia.
8. Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
9. Ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia


Článok XII

Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  

    schválenia prípravným výborom a účinnosť 

    registráciou na Ministerstvo vnútra SR.
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve 

    vnútra SR.
3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú 

    ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

    občanov v znení neskorších predpisov a iných 

    všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Uskutočňovanie cieľov združenia:
a. Podporovaním vytvárania centier pre    

    neurorehabilitáciu, v ktorých
    bude prebiehať ambulantná rehabilitačná starostlivosť      o pacientov s neurologickými ochoreniami.
b. Podporovaním zabezpečenia týchto centier dostatkom      rehabilitačných pomôcok potrebných k rehabilitačnej  

    terapii
c. Podporovaním pobytov v kúpeľoch a rehabilitačných    

    centrách zameraných na intenzívnu dennú 

    trojfázovú, multidisciplinárnu neurorehabilitačnú  

    starostlivosť

d. Podporovaním vytvárania neurorehabilitačných    

    pracovís pre pacientov s neurologickými ochoreniami.
e. Podporovaním zavedenia novej liečebno-  

    rehabilitačnej  metódy, transkraniálnou magnetickou 

    stimuláciou mozgovej kôry u pacientov s
    Parkinsonovou chorobou a s inými neurologickými  

    afekciami.

f. Podporovaním ďalšieho vzdelávania odborníkov    

    zaoberajúcich sa s neurorehabilitačnou 

    problematikou,   poruchami hybnosti, reči,
    prehltávania, koordinácie pohybov, poruchami     

    rovnováhy (klinických neurológov, 

    neurorehabilitačných pracovníkov, logopédov 

    (afaziológov, dysfagiológov), psychológov, dietológov, 

    lekárov v  primárnej zdravotnej starostlivosti, 

    zdravotníckych pracovníkov so zameraním 

    na ošetrovateľstvo, rehabilitáciu, zdravotníckych 

    pracovníkov vo verejnom zdravotníctve, 

    zdravotníckych pracovníkov so zameraním 

    na ošetrovateľstvo atď.).

g. Lektorskou a publikačnou činnosťou
h. Organizovaním školiacich aktivít, sympózií,  

     kongresov,  konferencií zameraných na danú 

     problematiku
i. Zúčastňovaním sa na odborných školiacich aktivitách    

    zameraných na danú problematiku doma ako aj v 

    zahraničí
j. Iniciovaním návrhov na zmeny v legislatíve
k. Organizovaním kultúrnych, spoločenských a 

    vzdelávacích podujatí so zameraním na propagáciu 

    významu prevencie
l. Vytváraním kontaktov s organizáciami, ktoré sa venujú      osobám s hore uvedenými ťažkosťami doma aj v 

    zahraničí
m. Vydavateľskou činnosťou odborných publikácií    

    súvisiace s poslaním a cieľmi občianskeho združenia
n. Výrobou, šírením a predajom audio a audiovizuálnych  

    záznamov na základe zmluvy s autorom so     

    zameraním na ciele občianskeho združenia

o. Reklamnou činnosťou so zameraním na poslanie a    

    ciele občianskeho združenia
p. Spoluprácou s inými mimovládnymi organizáciami, 

    obcami, mestami, štátnymi a verejnoprávnymi 

    inštitúciami a komunikáciou s inštitúciami
    EU v oblastiach cieľov združenia


Článok III

Čl e n s t v o

1. Členom združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, 

    ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia, 

    rozhodnú sa v združení pracovať alebo sa zúčastňovať 

    na jeho činnosti.

2. O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo   

    združenia.
3. Členstvo vzniká zapísaním do evidencie členov.
4. Zánik členstva:
    a. vystúpením - dňom oznámenia člena o vystúpení zo 

        združenia predsedníctvu

     b. vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia 

         predsedníctva o vylúčenie
c. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d. zánikom združenia. 


Článok IV

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:
a. zúčastňovať sa na činnosti združenia
b. zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia
c. zúčastňovať sa a hlasovať na nej
d. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
e. podávať návrhy na skvalitnenie a rozšírenie činnosti  

    združenia, podávať sťažnosti a žiadosti orgánom 

    združenia
f. voliť a byť volený do orgánov združenia


2. Povinnosti člena:
a. dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné      

    právne predpisy Slovenskej republiky

b. dodržovať stanovy združenia
c. plniť uznesenia orgánov združenia
d. aktívne sa podieľať na činnosti združenia


Článok VIII.

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý je 

    volený valným zhromaždením združenia. V prípade 

    jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda 

    združenia. Je volený na dobu 5 rokov.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.


Článok IX

R e v í z o r

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia:
a. kontroluje dodržiavanie stanov
b. kontroluje hospodárenia združenia, upozorňuje  

    predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenie na 

    ich odstránenie


Článok X

Hospodárenie združenia

1. Združenie je nezisková organizácia, ktorá hospodári s  

    hnuteľným a nehnuteľným majetkom
2. Zdrojmi majetku sú:
    a. dary od fyzických osôb a dotácie od právnických 

        osôb
    b. dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo 

        štátneho fondu

    c. členské príspevky podľa rozhodnutia predsedníctva 

        združenia
    d. finančné prostriedky z publikačnej a prednáškovej 

        činnosti, z organizácie sympózií, konferencií a 

        kongresov
    e. reklamná a propagačná činnosť
    f. príjmy z iných činnosti pri napĺňaní cieľov 

        združenia.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného     

    rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo a 

    ekonóm združenia.
4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a 

    nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie 

    využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa 

    prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.


Článok XI

Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo  

    zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo 

    ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky 

    pohľadávky združenia. Likvidačný zostatok sa v 

    prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, 

    nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi  

    alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne 

    účely.

Stanovy občianského združenia Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska Neurorehab

Prihláška za člena Neurorehabilitačnej spoločnosti Slovenska NeuroRehab


I. OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko:...............................................................Tituly.......................

Adresa trvalého bydliska :..........................................................PSČ :..................

Adresa pracoviska :.....................................................................PSČ:....................

Dátum narodenia..............................Funkcia na pracovisku:.............................

Tel.................................Mobil:.....................E-mail: ..............................................


II.  PRIHLÁŠKA

Prihlasujem sa za riadneho člena Neurorehabilitačnej spoločnosti Slovenska N e u r o R e h a b.


III. VYJADRENIE SÚHLASU

1.  Súhlasím s poslaním a cieľmi Neurorehabilitačnej spoločnosti 

     Slovenska NeuroRehab
2.  V zmysle §6, písm. b Zák. č. 428/2002 Z. z., (v znení 
neskorších 

     predpisov) súhlasím s uchovávaním a ďalším spracovávaním

     mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške, ktoré môžu byť

     použité len na účely vyplývajúce z poslania a cieľov Neurorehabilitačnej
     spoločnosti Slovenska N e u r o R e h a b po dobu môjho členstva v nej.


IV.  VYHLÁSENIE

1.  Vyhlasujem, že informácie, ktoré som v prihláške uviedol/la sú 

     pravdivé.
2.  Vyhlasujem, že ako člen/ka Neurorehabilitačnej spoločnosti

     Slovenska NeuroRehab budem dodržiavať Stanovy Neurorehabilitačnej 

      spoločnosti Slovenska NeuroRehab 


Stanovy sú uverejnené na www.neurorehab2018.sk


Dátum:............................................................Podpis: ............................................


Adresa pre zasielanie prihlášok:

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab

Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

Ul. gen. Miloša Vesela 21

034 01 Ružomberok

Prihláška za člena Neurorehabilitačnej spoločnosti Slovenske Neurorehab